Η προστασία των δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων ως μοχλός για το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλιών ένταξης: Πρόσφυγες, Μετανάστες, Ρομά

Key Features

Level: -
Format: Online
Duration: 10 hours
Language: Greek
Cost: Free
Audience: Social stakeholders, educators, policy makers

Ανασκόπηση:

Ο στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η ενίσχυση της γνώσης και κατ’ επέκταση της κατανόησης των χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών ομάδων που διαβιούν στην Κύπρο. Συγκεκριμένα το παρόν μάθημα, αποσκοπεί στην παρουσίαση εννοιών που αφορούν τη μετανάστευση και το προσφυγικό και στην επεξήγηση των βασικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη μετανάστευση στη Κύπρο. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται, επίσης, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην Κύπρο, ενώ αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ομάδων που συναντάμε στην Κύπρο. Ακόμη, από τις βασικές έννοιες που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος αποτελεί η διαπολιτισμική επικοινωνία και η διεξαγωγή διαπολιτισμικού διαλόγου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε Κυπριακό πλαίσιο.

Μαθησιακοί στόχοι:

Με το πέρας του μαθήματος οι μαθητευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • καταγράφουν τρόπους διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών,
  • περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πληθυσμού που βρίσκεται στην Κύπρο,
  • καταγράψουν τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ικανότητας,
  • αξιολογήσουν τον ρόλο των στερεοτύπων και προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια μίας διαπολιτισμικής συνάντησης,
  • αναστοχαστούν στη θέση των Ρομά στην Κύπρο και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες αυτής της ομάδας όσον αφορά την κοινωνική της ένταξη.